Główna‎ > ‎

Aktualności

Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

opublikowane: 19 kwi 2017, 04:25 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 04:28 ]

                                                                                    "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

                                                                       Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył.                                                                                                  Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki."

J 11, 25.

 

 

 

                                       Życzymy , aby te Święta Zmartwychwstania Pańskiego

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,

by stały się również, źródłem wzmacniania ducha,

          a Jezus Chrystus niech obdarza swoim błogosławieństwem

                                                 i pomaga czynić życie szczęśliwym.

                                  Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio

                                                                              oraz

                                           Wspólnota Katolickiej Szkoły Podstawowej,

                                                              Katolickiego Gimnazjum

                                                      i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

                                                                      w Tomaszowie Mazowieckim

Triduum Paschalne – 13,14,15 kwiecień 2017 r.

opublikowane: 19 kwi 2017, 04:15 przez moderator serwisu

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w

Wielki Czwartek.

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mówią o tym czytania: z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14), z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) i z Ewangelii św. Jana (13,1-15). Pierwsze traktuje o pierwszym święcie Paschy. Izraelici, gotowi do drogi (uciekali z Egiptu), mieli spożyć ucztę paschalną w pośpiechu, a krew baranka, którego jedli, posłużyła do oznaczenia domów. Powodowała ona, że nie było wśród nich plagi niszczycielskiej, gdy Bóg karał ziemię egipską śmiercią pierworodnych.

Przez wszystkie pokolenia Żydzi spożywali Paschę na pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej i zawarcia z Bogiem przymierza na Synaju. Podobnie było podczas Ostatniej Wieczerzy. Ale Jezus nadał tej uczcie nowy sens. Mówi o tym drugie czytanie. Święty Paweł przypomina słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje za was wydane”. Jak baranek został zabity, by uratować od śmierci pierworodnych w Egipcie, tak Jezus nazajutrz zostanie zabity, by wszystkich ludzi uratować od śmierci wiecznej.

Święty Paweł przypomina także inne słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej”. Tak jak przymierze synajskie, zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zostało zawarte przez pokropienie krwią ofiarnych zwierząt, tak krew zabitego Jezusa posłuży, jako krew Nowego i Wiecznego Przymierza. Nowym Ludem Bożym - Kościołem - staną się ci, którzy przez chrzest zanurzeni zostaną w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Chrześcijanie - zgodnie z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” - sprawować mają pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania przez spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa. Przewodzić jej będą ci, którzy przez modlitwę i włożenie rąk w sposób szczególny uczestniczyć będą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.

Ewangelia przypomina o tym, jak Jezus przed wieczerzą umył uczniom nogi. Ten, którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś, co zwykle czynił sługa. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu parafiach po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie przewodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu...

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki...

W Wielki Piątek

nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej... Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii.

Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej. W Jego ranach jest nasze zdrowie...

Pierwsze czytanie w Liturgii Słowa to tekst z Księgi proroka Izajasza, w którym prorok mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał za grzechy ludzi. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, że Chrystusowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez Jego posłuszeństwo dokonało się zbawienie świata. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadając: „Pójdźmy z pokłonem”, padają na kolana, wielbiąc Zbawiciela.

Przychodzi czas, aby ucałować krzyż Jezusa. Robią to - w zależności od parafii - albo wszyscy wierni, albo tylko niektórzy. Śpiewa się przy tym zazwyczaj jedną z najbardziej przejmujących pieśni - „Ludu mój ludu”. Ukazuje ona, co Bóg zrobił dla Izraelitów, gdy wychodzili z ziemi egipskiej, i czym oni odpłacili Jego Jednorodzonemu Synowi. Każdy może dodać w myśli własną zwrotkę. Bo każdy doświadczył od Boga wielu dobrodziejstw, a często odpłaca Mu grzechem.

Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Nie ma przeistoczenia. Rozdaje się Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Karmimy się pokarmem, który daje życie wieczne...

Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

Wydawało się, że wszystko się skończyło. Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas Liturgii Wielkiej Soboty [a precyzyjnie mówiąc: liturgii Wigilii Paschalnej, przyp. MG].

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo „Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”.

Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. „Światło Chrystusa” - śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece.           W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony.

A gdy kapłan po dojściu do ołtarza trzeci raz pokazuje światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne. „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie (...) Raduj się Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywał (...) Tej nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani (...) O, jak niepojęta jest Twoja miłość:, aby wykupić niewolnika, wydałeś Swego Syna (...)”.

Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu, gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity za grzechy świata trzeciego dnia powstał z martwych. Święty Paweł pokazuje, że udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa jest możliwy dzięki sakramentowi chrztu, który zanurza w Jego śmierć i pozwala razem z Nim zmartwychwstać do Nowego Życia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna.

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach była ta sama gorliwość, co w tej właśnie chwili.

Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do człowieka ofiarował się w zbawczej ofierze, który powstał z martwych i dał udział w swojej łasce przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.

W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana. Ta procesja może mieć też miejsce następnego dnia rankiem, przed pierwszą Mszą świętą. Gdy wschodzi słońce, jakże wyraziście brzmią słowa wielkanocnego orędzia: „Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”.

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE - 13.04.2017 R.

opublikowane: 19 kwi 2017, 04:02 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 04:30 ]

W dniu 13 kwietnia 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach religijno – patriotycznych, upamiętniających 77 rocznicę zbrodni katyńskiej.

Uroczystości odbyły się na Cmentarzu Wojennym. Rozpoczęły się one odśpiewaniem hymnu narodowego i wciągnięciem flagi narodowej na maszt.

Następnie, ksiądz prałat Henryk Kowaliński poprowadził modlitwę za pomordowanych. Później, nastąpiły okolicznościowe przemówienia odnoszące się do zbrodni katyńskiej. Odczytano także Apel Poległych a Kompania Honorowa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oddała salwę honorową ku czci zamordowanych.

W dalszej kolejności, przedstawiciele wielu środowisk, w tym, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, złożyli wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Uroczystości zostały uświetnione przez występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rokiciny.    


DROGA KRZYŻOWA ULICAMI TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO – 7.04.2017

opublikowane: 13 kwi 2017, 11:28 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 04:39 ]

7 kwietnia 2017 r. ulicami Tomaszowa Mazowieckiego – Mireckiego, Mościckiego, Św. Antoniego, Żwirki i Wigury, Stolarska, Jana Pawła II i Słowackiego przeszła Droga Krzyżowa. Hasło tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmiało ,,Jeśli chcesz Mnie naśladować”. Wśród bardzo wielu osób uczestniczących w tej Drodze Krzyżowej byli także obecni członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio oraz nauczyciele szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

        Droga Krzyżowa należy do najbardziej znanych nabożeństw. Jest jednak tak wtopiona w krajobraz wielkopostny, że chyba nie doceniamy jej znaczenia.

 Ludowe to nabożeństwo przypomina drogę Jezusa z krzyżem z miejsca wydania wyroku (pretorium Piłata lub twierdzy Antonia) na miejsce jego wykonania poza murami Jerozolimy (aram. Golgota, łac. Calvaria, czyli Czaszka). Polega na medytacji Męki Chrystusa, połączonej z przejściem symbolicznej drogi wewnątrz kaplicy lub kościoła albo na zewnątrz. Drogę tę wyznacza 14 wydarzeń zwanych stacjami.

 To kult oddawany w Jerozolimie przez pierwszych chrześcijan miejscom cierpień Chrystusa - który rozkrzewił się dzięki pielgrzymkom - wpłynął na powstanie tego nabożeństwa. Pierwsza pisemna wzmianka o "bolesnej drodze" pochodzi z 1228 roku, choć istnieją też relacje z VIII wieku o takich procesjach. Historycy podają, że wyraźną informację o "drodze krzyżowej" mamy od Ricolda z Montecroce z 1294 roku. Franciszkanie zaś, po przejęciu opieki nad miejscami świętymi w 1320 roku, ustalili porządek ich zwiedzania. Ale dopiero w końcu XVIII wieku ostatecznie ustalono liczbę, kolejność i lokalizację poszczególnych stacji. Samą nazwę wprowadził William Wey w 1458 roku.

Teksty biblijne nie podają dokładnie drogi krzyżowej Jezusa. Wiadomo, że skazani szli głównymi ulicami Jerozolimy. Zwykle nieśli tylko poprzeczną belkę krzyża, którą na miejscu umieszczano na stałym pionowym palu. Spośród 14 znanych stacji tylko dziewięć (I, II, V, VIII, X-XIV) ma potwierdzenie w ewangelicznych relacjach. Pozostałe (III, IV, VI, VII, IX) przekazała tradycja Kościoła.

Warto wiedzieć, że na mocy decyzji papieża Pawła VI jest możliwość uzyskania raz dziennie odpustu zupełnego za odprawienie Drogi Krzyżowej. Odpust zupełny jest to darowanie całej należnej kary doczesnej za dotychczas popełnione grzechy, rozgrzeszone już, co do winy i kary wiecznej w czasie spowiedzi.

W nabożeństwie tym chodzi o rozważanie Męki Pańskiej polegające nie tyle na współczuciu Chrystusowi, ile na gotowości uczestnictwa w Jego cierpieniach dla dobra Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Choć dominuje tradycyjna liczba 14 stacji, mamy możliwość przyjęcia nietypowej liczby, dla innego rozłożenia akcentów. Aby ułatwić medytację całego misterium paschalnego Jezusa, jedna z propozycji zawiera 15 stacji - ostatnia dotyczy Zmartwychwstania.

Celem Drogi Krzyżowej jest ożywienie wiary i apostolstwa; ukształtowanie postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiarności i wdzięczności. "Postuluje się nadanie nabożeństwu formy rewizji życia", czyli szerszego rachunku sumienia.

ks. Jan Sawicki

XII Rocznica Śmierci Jana Pawła II – 2 kwiecień 2017 r.

opublikowane: 13 kwi 2017, 10:47 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 03:56 ]

Hasło tegorocznych obchodów rocznicy śmierci Papieża nawiązuje do jego słów skierowanych do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r. (w czerwcu br. przypadnie 30. rocznica tego wydarzenia): „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy, bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju”.

W kolejnych miastach na trasie swojej pielgrzymki Jana Paweł II często wracał wtedy do tematu godności człowieka, wrażliwości na drugiego oraz solidarności. To podczas tej wizyty padły w Gdańsku historyczne słowa: „Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu".

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 30 MARZEC–2 KWIECIEŃ 2017 R.

opublikowane: 13 kwi 2017, 10:44 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 03:24 ]

W dniach od 30 marca do 2 kwietnia 2017 r. w parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ksiądz Jarosław Rodzik.

W tych rekolekcjach uczestniczyli również uczniowie szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Nauka rekolekcyjna, która była skierowana do dzieci i młodzieży wzbudziła wśród nich duże zainteresowanie. Rekolekcje wielkopostne zawsze pomagają wszystkim w nich uczestniczących lepiej przygotować się do przeżycia świąt Wielkiej Nocy.

 

PIKNIK Z NATO – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – 28.03.2017

opublikowane: 13 kwi 2017, 10:37 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 26 kwi 2017, 11:50 ]

W dniu 28 marca 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Słowackiego w związku z przemieszczeniem wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO zorganizowano akcję promocyjną pod hasłem "Piknik z NATO".

W tym pikniku uczestniczyli również, uczniowie i nauczyciele szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Piknik rozpoczął się o godz. 12.00 uroczystą zbiórką. Meldunek Ministrowi Obrony Narodowej Panu Antoniemu Macierewiczowi złożył Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych generał dywizji Jarosław Mika. Został odegrany hymn wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz odśpiewany hymn narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie były przemówienia okolicznościowe oraz odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada wojskowa, w której uczestniczyły szkoły z uczniami o profilu klas mundurowych.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wraz z Dowódcą Generalnym Rodzaju Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosławem Mika, Dowódcą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg. dr Stanisławem Kaczyńskim oraz Dowódcą Batalionowej Grupy Bojowej LTC Stevenem E Gventerem dokonali przeglądu prezentacji militarnej. 

W pikniku udział wzięli żołnierze armii Stanów Zjednoczonych Ameryki z 2 Pułku Kawalerii, a także żołnierze polscy, brytyjscy i rumuńscy. Uczestnicy pikniku mieli okazję zobaczyć między innymi amerykańskie pojazdy wojskowe w tym Strykery, Hummery, czołgi oraz żołnierzy w pełnym ekwipunku.  

 Żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zaprezentowali między innymi, sprzęt spadochronowo-desantowy, wyposażenie skoczka, sprzęt wysokościowo ratowniczy, wyposażenie indywidualne pilota, wyposażenie płetwonurka wraz z łodzią patrolowo-rozpoznawczą, wybrane elementy polowej placówki medycznej, broń idywidualną żołnierza jak również sprzęt przeciwlotniczy. 

Żołnierskim pokazom towarzyszyły dodatkowe atrakcje i pokazy w amfiteatrze miejskim.

W czasie pikniku serwowana była również grochówka wojskowa.

Uczniowie i nauczyciele naszych szkół katolickich z Tomaszowa Mazowieckiego byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym pikniku.

piknik nato


Święto 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki - 24.03.2017

opublikowane: 13 kwi 2017, 10:31 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 29 kwi 2017, 09:01 ]

W dniu 24 marca 2017r. na stadionie wojskowym przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji Święta 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, połączony z dniem otwartych koszar.

W tym święcie wzięli również udział, uczniowie i nauczyciele szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Dzień wcześniej, 23 marca na terenie Jednostki Wojskowej przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim w godzinach wieczornych żołnierze batalionu spotkali się na Uroczystej Mszy Polowej, koncelebrowanej przez ks. kpt. Roberta Dębińskiego. Po Mszy w blasku tradycyjnych ułańskich ognisk i pochodni przeprowadzony został Uroczysty Capstrzyk. Dla uczczenia pamięci poległych i zmarłych „Siódmaków” oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i wiązanki.
Główne uroczystości odbyły się na stadionie wojskowym 24 marca.
Po podniesieniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i odegraniu Hymnu Narodowego dowódca batalionu podpułkownik Piotr Wrona przywitał przybyłych gości, między innymi byłych dowódców jednostki wojskowej, przedstawicieli władz miasta i powiatu oraz delegacje zaprzyjaźnionych szkół, po czym odczytano postanowienia i rozkazy o wyróżnieniach.

W tym miejscu trzeba podkreślić, iż jedną ze szkół, która podjęła współpracę z Jednostką Wojskową jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
Uroczystość zakończyła defilada wojskowa, a oprawę muzyczną całej zbiórki zapewniła orkiestra garnizonowa z Radomia.

Po defiladzie  odbył się pokaz dynamiczny żołnierzy batalionu. Cała uroczystość była poprzedzona pokazem sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z jego przeznaczeniem i danymi technicznymi.

Uczniowie i nauczyciele szkół katolickich byli bardzo zadowoleni z udziału w święcie Jednostki Wojskowej – 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej.

jednostka


Wizyta policjantek - 14.03.2017 r.

opublikowane: 13 kwi 2017, 10:29 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 19 kwi 2017, 00:58 ]


Przedstawienie "Beczeć nie wolno" - 07.03.2017 r.

opublikowane: 13 kwi 2017, 10:26 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 25 kwi 2017, 11:12 ]

Dnia 7 marca 2017 r. Grupa Teatralna „Inni” z Gimnazjum Nr 6 wraz z opiekunem Panią mgr Joanną Domagalik – Dróżdż zaprezentowała dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowe, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przedstawienie pt „Beczeć nie wolno”. Scenariusz stworzyła Pani mgr Joanna Domagalik – Dróżdż inspirując się książką „Dzienniki Helgi”. Przedstawienie opowiada historię żydowskiej dziewczynki zamkniętej w getcie, w którym życie toczy się tylko z pozoru normalnie. Na scenie pojawiają się również jej towarzyszki niedoli. To wzruszająca opowieść o dzieciach, które próbują odnaleźć w sobie siłę, by przetrwać trudne chwile wojny i okupacji. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się nauczycielka wiedzy o społeczeństwie oraz WDŻR – mgr Maria Celoch. Spektakl odebrany był bardzo pozytywnie przez uczniów Szkół Katolickich w Tomaszowie Mazowieckim oraz zastał nagrodzony gromkimi brawami.

spektakl


1-10 of 101